Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  • Anasayfa
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE AYDINLATMA METNİ

HomeCappadocia 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) uyarınca Home Cappadocia (HomeCappadocia olarak anılacaktır), HomeCappadocia kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalar yapmak ve bilgilendirmek amacıyla.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Siteye üye olduğunuz andan itibaren üye oluyorsunuz. Üye olarak Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz,

HomeCappadocia ile paylaşmayı kabul ediyorsunuz. Üyeler, kişisel bilgilerinin HomeCappadocia'ya bağlı diğer tüm şirketlere aktarılmasını ve HomeCappadocia'ya bağlı diğer tüm şirketler tarafından saklanmasını ve saklanmasını kabul etmiş sayılır.

HomeCappadocia'nın kişisel bilgileri toplama ve saklamadaki en önemli amacı güvenli, etkin, kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir hizmet sunmaktır. Kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanmaktadır. Üye Tarafından Paylaşılan Bilgiler: Üyelik sırasında kullanıcıların verdiği kişisel bilgileri ifade eder. (Kimlik bilgileri, konum bilgileri, iletişim bilgileri, üyelik bilgileri, üyelik kimlik numarası, IP adresi vb.) Kullanıcı tarafından HomeCappadocia'ya doğrudan veya dolaylı olarak verilen tüm kişisel bilgileri kapsar. Her üye, kişisel bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak paylaşmakla yükümlüdür.

HomeCappadocia Kullanımından Elde Edilen Bilgiler: Üyelerin sistem kullanım alışkanlıklarına ilişkin tüm verileri içerir. (Konum verileri, sık kullananlar, ilgi alanları vb.) Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik önlemleri ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. HomeCappadocia, hassas kişisel verilerinizi hiçbir şekilde toplamaz ve işlemez. Bu tür verileri paylaşmanızı istemiyoruz. HomeCappadocia ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim olursa olsun hassas kişisel verilerinizi paylaşmayın.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Üyelik işlemlerinin yürütülmesi,

Herhangi bir ürünün siparişini adrese gönderme imkanı,

HomeCappadocia web sitesinde sunulan hizmetleri iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve bu konuda bilgilendirmek, Üye ile kurulan Kullanıcı Sözleşmesi'nin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayına sahip Üyeler için; Üyenin tercihlerini, beğenilerini ve ihtiyaçlarını analiz ederek üyeye özel promosyonlar, fırsatlar ve avantajlar sağlamak,

Üye'nin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz, Üye'nin tercihi ve beğenisi doğrultusunda tanıtım ve pazarlama uygulamaları, mal/ürün ve hizmetler, Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

Üye deneyimini geliştirmek,

Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerini cevaplamak,

Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi,

İşlenen verilerin güncel ve doğru olması için gerekli düzenlemeleri yapmak.

HomeCappadocia web sitesini ziyaret etmeniz durumunda, sadece IP bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, trafik bilgilerini saklama yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve çerezler aracılığıyla size özel reklamların sunulması amacıyla işlenmektedir.3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinde kişisel verileri belirtilen HomeCappadocia;

Kanunda açıkça belirtilmiş,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Hukuki sebeplere dayanarak internet siteleri, internet sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen bildirimler ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla sesli, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

4. AKTARILACAK KİŞİSEL VERİLERİN TARAFLARI VE AKTARILMA AMACI

Müşterilerimizin kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşımı müşterilerin rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterilerimizin rızası olmadan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Ancak yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olarak kişisel veriler mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel veriler, taahhüt ettiğimiz hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli teknik ve hukuki tedbirler alınmaktadır. Ancak üçüncü kişinin veri koruma politikalarının risk alanında meydana gelen ihlallerden HomeCappadocia sorumlu değildir ve üçüncü kişinin sorumluluğundadır.

Kişisel verileriniz HomeCappadocia hissedarlarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, bulut ortamında veri depolama hizmeti aldığımız yerli/yabancı kişi ve kuruluşlar ile ve Müşterilerimize ticari elektronik ileti göndermek üzere anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışı kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi, anlaşmalı olduğumuz bankalar, çeşitli yurt içi ve yurt dışı acenteler, reklam şirketleri ve anket şirketleri ve diğer sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışı üçüncü şahıslar ve ilgili iş ortakları.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun'un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklar tarafınıza tanınmıştır: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

HomeCappadocia, iş veya yasal zorunluluklar olması durumunda bu Aydınlatma Metni'ni tek taraflı olarak güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu metnin en güncel halini almak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Sign In